مراقبت

مراقبت (Caring)

مراقبت (Caring) استادِ کارگاهِ تدبر در قرآنم پیشنهاد کرد با توجه به رشته‌ی کاری‌ام که پرستاری بود و هست، بیایم در قرآن شِفا را بررسی ... ادامه مطلب