جمع بندی کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی و نگاهی به پیش‌بینی نهایی کتاب از دید کتاب مدیریت ایرانی

جمع بندی کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی و نگاهی به پیش‌بینی نهایی کتاب از دید کتاب مدیریت ایرانی   در 4+16 جلسه به مطالعه‌ی ... ادامه مطلب

مطالعه‌ی تطبیقی بخشی از مفاهیم مدیریت در داستان خانه‌ای با اتاق زیر شیروانی چخوف و نظریه‌ی مدیریت ایرانی دکتر احمدی‌نژاد.

مطالعه‌ی تطبیقی بخشی از مفاهیم مدیریت در داستان خانه‌ای با اتاق زیر شیروانی چخوف و نظریه‌ی مدیریت ایرانی دکتر احمدی‌نژاد.   برای یادگیری داستان‌نویسی به ... ادامه مطلب