تصور کنید شما معلولیت دارید

کجای داستانی

تصور کنید معلولیت دارید؛ این قسمت: کجای داستانی در تصور قبلی‌ات از دستشویی و جای پارک که حالا حل شده‌اند، نالیده‌ای. دوست و البته یکی ... ادامه مطلب