جمع بندی کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی و نگاهی به پیش‌بینی نهایی کتاب از دید کتاب مدیریت ایرانی

جمع بندی کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی و نگاهی به پیش‌بینی نهایی کتاب از دید کتاب مدیریت ایرانی   در 4+16 جلسه به مطالعه‌ی ... ادامه مطلب