در این کتاب در چهار فصل (فصل اول : خاطرات خانواده و دوستان)، فصل دوم (یادداشت‌های خانواده و دوستان)، فصل
سوم ( دست نوشته های شهید) و فصل چهارم (پیوست ها) به شهید ابوالفضل نوری شهیدی از زنجان پرداختم