پادکست ها

آشنایی من با واژه پادکست

خیلی وقت بود می شنیدم که صدای خوبی دارم، اما مساله صدا خیلی برام مهم نبود تا زمانی که سال گذشته با کانال تلگرامی رادیو توان آشنا شدم

و متوجه شدم که باید فن بیان یاد بگیرم، و با واژه پادکست و تولید پادکست هم در دوره ای که رادیو توانی ها و گروه حامیان به اتفاق هم برپا کرده بودند آشنا شدم و خودم شروع کردم به تمرین و خوانش ….

  • مراقبت برای نیازهای ویژه
  • مراقبت های بهداشتی
  • مراقبت ورزشی
  • مراقبت در مؤسسه