آش دکتر ف.ف

دکتر ف.ف کجایی؟ سال نوی خود را چگونه می‌گذرانی؟ سال گذشته و گذشته‌های خود را چگونه گذرانده‌ای؟ مرا یادت هست؟ گمان نکنم. اما من تو ... ادامه مطلب