مراقبت

مراقبت (Caring)

مراقبت (Caring) استادِ کارگاهِ تدبر در قرآنم پیشنهاد کرد با توجه به رشته‌ی کاری‌ام که پرستاری بود و هست، بیایم در قرآن شِفا را بررسی ... ادامه مطلب

Ambivalence

Ambivalence  یا عشق و نفرت همزمان  تا ساعت 16 دانشکده باشی و درس بدهی. بعد بیایی تند تند با سرعت نور نماز بخوانی و ناهار ... ادامه مطلب